Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Moms meet Moms. Gepubliceerd op 4 april 2022.

Artikel 1 – Algemeen

Moms meet Moms is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65659503 en is gevestigd aan de Joubertstraat 72 (2806GG) te Gouda, hierna: Moms meet Moms. Moms meet Moms is de aanbieder van de Moms meet Moms community waar gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Moms meet Moms community gaat gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Moms meet Moms community. Moms meet Moms raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Moms meet Moms community de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden. Door de Moms meet Moms community te gebruiken, stemt gebruiker in dat Moms meet Moms door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Moms meet Moms gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Moms meet Moms. Moms meet Moms zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Moms meet Moms.

Artikel 3 – Gebruik van de Moms meet Moms community

 1. Moms meet Moms spant zich in de Moms meet Moms community ter beschikking te stellen aan gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Moms meet Moms community nadat gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die zij op haar account en/of de Moms meet Moms community plaatst dan wel laat plaatsen. Indien gebruiker vermoedt dat de door haar verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal gebruiker Moms meet Moms onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf haar gegevens up-to-date te houden en kan daartoe haar gegevens in haar eigen account aanpassen.
 3. Moms meet Moms kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de community, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Moms meet Moms community

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Moms meet Moms community. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Moms meet Moms community. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Moms meet Moms community: a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Moms meet Moms community gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen; b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde; c. het kopiëren van (onderdelen van) de Moms meet Moms community; d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Moms meet Moms.
 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Moms meet Moms gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Moms meet Moms komt het recht toe gebruiker de toegang tot de Moms meet Moms community te ontzeggen en/of het gebruik van de Moms meet Moms community te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van gebruiker.
 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop zij de Moms meet Moms community gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van haar eigen inloggegevens.
 5. De gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient gebruiker per direct contact op te nemen met Moms meet Moms. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de gebruiker kan aantonen dat zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 5 – Toegang

 1. Moms meet Moms biedt enkel en alleen het gebruik van de Moms meet Moms community aan. Moms meet Moms heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten beheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen in de Moms meet Moms community zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Moms meet Moms aangeeft dat deze noodzakelijk haar of waarvan gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Moms meet Moms community tijdig worden verstrekt aan Moms meet Moms.
 4. Moms meet Moms is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Moms meet Moms is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Moms meet Moms bekend was.
 5. Indien de Moms meet Moms community binnen een jaar wordt opgeheven en de gebruiker heeft een jaarabonnement afgesloten, wordt het abonnementsgeld naar rato gerestitueerd.
 6. Indien de gebruiker wordt verwijderd vanwege het overtreden van de regels, vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

Artikel 6 – Communicatiefaciliteiten

 1. De community stelt gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere gebruikers. Gebruikers verlenen Moms meet Moms toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen.
 2. Moms meet Moms adviseert gebruiker om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de community. Moms meet Moms raadt gebruiker in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in berichten. Moms meet Moms is niet aansprakelijk voor privé gegevens die gedeeld worden en de gevolgen daarvan.

Artikel 7 – Gebruikersinhoud invoeren, uploaden en bekijken

 1. De community biedt gebruikers de mogelijkheid om gebruikersinhoud in te voeren of naar de community te uploaden en gebruikersinhoud van andere gebruikers te bekijken.
 2. Gebruikersinhoud omvat: a. hetgeen gebruiker invoert op de tijdlijn en in de activiteiten; b. al het overige dat gebruiker op de website invoert of naar de website uploadt door gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.
 3. Door gebruikersinhoud op de website in te voeren of naar de website te uploaden: a. verleent gebruiker Moms meet Moms een licentie om deze gebruikersinhoud in de community te publiceren; b. verleent gebruiker aan andere gebruikers een licentie om deze gebruikersinhoud te raadplegen; c. geeft gebruiker Moms meet Moms toestemming voor de openbaarmaking van haar portret in de community, voor zover dit voorkomt in deze gebruikersinhoud; en d. doet de gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de gebruikersinhoud rustende persoonlijkheidsrechten.

Artikel 8 – Beschikbaarheid Moms meet Moms community

Moms meet Moms staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Moms meet Moms streeft ernaar om zich in te spannen om de Moms meet Moms community en de toegang tot de Moms meet Moms community, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan gebruiker, doch staat Moms meet Moms niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Moms meet Moms community. Moms meet Moms is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Moms meet Moms community en het gebruik van de Moms meet Moms community op te schorten. Moms meet Moms is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Moms meet Moms community te kunnen waarborgen.

Artikel 9 – Organisatie activiteiten

 1. Moms meet Moms kan activiteiten verzorgen voor gebruiker waaraan gebruiker kan deelnemen.
 2. Minimaal twee keer per maand vindt er voor gebruikers een gratis activiteit plaats. Daarnaast kunnen er ook activiteiten plaatsvinden waarvoor gebruikers apart moeten betalen.
 3. De activiteit vindt plaats op locatie van gebruiker of op een nader te bepalen locatie van Moms meet Moms. Indien de activiteit plaatsvindt op locatie van gebruiker, is gebruiker verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een activiteit niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat gebruiker niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van gebruiker. Moms meet Moms is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de activiteit.
 4. De inhoud van de door Moms meet Moms aangeboden activiteit en de gedurende de activiteit verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Moms meet Moms de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De activiteit wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van gebruiker alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 5. Gebruiker zal Moms meet Moms schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de activiteit alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor gebruiker aandacht wenst.
 6. Moms meet Moms is gerechtigd de activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Moms meet Moms om de activiteit te verplaatsen. Indien gebruiker op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft gebruiker naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan activiteit. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er te veel aanmeldingen zijn, is Moms meet Moms gerechtigd de activiteit in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met gebruiker worden overlegd.
 7. Gebruiker heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de activiteiten. Gebruiker is verplicht voor aanvang van de activiteit aan Moms meet Moms aan te geven indien zij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor zij niet op normale wijze deel kan nemen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 8. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteit is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van gebruiker.

Artikel 10 – Huisregels

Om ervoor te zorgen dat deze community voor iedereen een fijne plek is, hebben we een paar huisregels opgesteld. Alleen vrouwen die deze huisregels accepteren, zijn welkom in de community. Lees ze rustig door en heb je hierover nog vragen, dan horen we dat natuurlijk graag. Je bereikt ons via hallo@momsmeetmoms.nl.

Positiviteit

Communiceer positief, geef opbouwende kritiek en wees behulpzaam. Behandel anderen zoals jij zelf ook graag behandeld wilt worden.

Respect

Ga respectvol met elkaar om. Er is hier plek voor iedere vrouw. Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Schelden, bedreigen, beledigen, pesten en discrimineren is niet toegestaan. Ook voor pornografische content en seksueel getinte inhoud is hier geen plek.

Onjuiste informatie

Het bedoeld of onbedoeld delen van onjuiste informatie of het geven van medische adviezen is niet toegestaan. Je mag je eigen ervaringen en meningen delen, maar deze niet presenteren als bewijs of feit.

Reclame maken

Alleen het team van Moms meet Moms mag reclame maken voor producten en diensten. Gebruikers mogen geen spam en affiliate links plaatsen. Ook zelfpromotie is niet toegestaan.

Privégegevens

Alleen in privégesprekken is het toegestaan om privégegevens te delen. Dit is je eigen risico.

Copyright

Het is niet toegestaan om content uit de community ergens anders te delen. Ook is het niet toegestaan om content waar copyright op zit, te delen in deze community. Doe je dit wel, dan ben jij persoonlijk verantwoordelijk voor de consequenties.

Huisregels overtreden

Wanneer iemand de huisregels overtreedt, wordt een bijdrage verwijderd, krijgt diegene een waarschuwing of wordt diegene voorgoed verwijderd uit de community.

Artikel 11 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Moms meet Moms of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Moms meet Moms gerechtigd om dat deel van de Moms meet Moms community per direct af te sluiten of gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Moms meet Moms zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Moms meet Moms aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 12 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover gebruiker last heeft van een storing en/of de community niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via hallo@momsmeetmoms.nl.

Artikel 13 – Betaling

 1. Na tijdige betaling van het abonnementsgeld aan Moms meet Moms heeft gebruiker het recht om gebruik te maken van de Moms meet Moms community.
 2. Indien Gebruiker deelneemt aan een betaalde activiteit die door Moms meet Moms is georganiseerd, is gebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Moms meet Moms aan gebruiker ter beschikking gesteld.
 3. Indien gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Moms meet Moms gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Moms meet Moms community op te schorten, dan wel te beëindigen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat gebruiker een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient gebruiker het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Moms meet Moms is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 6. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Moms meet Moms. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens gebruiker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van gebruiker uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Wanneer gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten. Vanaf de datum dat gebruiker in verzuim is, zal Moms meet Moms zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Moms meet Moms meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van gebruiker.

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Moms meet Moms vanaf het moment dat gebruiker zich eerst bedient van de Moms meet Moms community voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Moms meet Moms.
 2. Moms meet Moms is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de netbeheerder.
 3. Moms meet Moms is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Moms meet Moms community of die van gelinkte communities.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Moms meet Moms jegens gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Moms meet Moms in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Moms meet Moms is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Moms meet Moms community en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Moms meet Moms community of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van gebruiker.
 6. Moms meet Moms staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Moms meet Moms verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Moms meet Moms is niet aansprakelijk voor het feit dat gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Moms meet Moms aansprakelijk indien gebruiker haar inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Enige door Moms meet Moms opgeleverde adviezen, op basis van door gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Moms meet Moms.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Moms meet Moms is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Moms meet Moms opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Moms meet Moms. Moms meet Moms is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Ook is Moms meet Moms niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, tijdens deelname aan de activiteit. Elke deelname van gebruiker vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze die zij maakt om deel te nemen aan een activiteit. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de activiteit kenbaar gemaakt te worden aan de Moms meet Moms. Moms meet Moms is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 11. Indien door of namens gebruiker een derde wordt ingeschakeld, is Moms meet Moms nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door gebruiker ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door gebruiker ingeschakelde derde in Moms meet Moms haar eigen advies.
 12. Alle aanspraken van gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Moms meet Moms vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Moms meet Moms. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Moms meet Moms dient steeds schriftelijk gemeld te worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Moms meet Moms is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Moms meet Moms en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Moms meet Moms buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Moms meet Moms heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Moms meet Moms haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16 – Overeenkomst met de netbeheerder

Moms meet Moms biedt uitsluitend een Moms meet Moms community aan waar gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Moms meet Moms, alsmede op de goede naam van Moms meet Moms. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Moms meet Moms community, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Moms meet Moms community berusten uitsluitend bij Moms meet Moms en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Moms meet Moms community persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Moms meet Moms community blijft te allen tijde het eigendom van The Huddle. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de community dient. Het is gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Moms meet Moms of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Moms meet Moms community onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 18 – Gebruik Moms meet Moms community

 1. Moms meet Moms heeft te allen tijde het recht om de community van Moms meet Moms (hierna: “de community’’) aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de community te beperken of de toegang tot de community geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Moms meet Moms zal de gebruiker hierover tijdig en op een passende wijze informeren.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de community. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de community. In het bijzonder dient de gebruiker:
  1. gegevens naar waarheid in te vullen;
  2. vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor derden;
  3. de community niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, goede zeden, openbare orde of rechten van derden; In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de community toe te voegen die een illegale of aanstootgevende inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden;
  4. niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de community dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Moms meet Moms, de community of derden;
  5. geen virussen via de community te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van Moms meet Moms of andere gebruikers van de community;
  6. de goede naam en reputatie van Moms meet Moms te allen tijde in acht te nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de community op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van Moms meet Moms;
  7. de aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de community op te volgen.
 3. Indien gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, heeft Moms meet Moms het recht alle maatregelen te treffen die Moms meet Moms nodig acht, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de community of het verhalen van eventuele kosten of schade op de gebruiker.
 4. Het is gebruiker verboden derden toegang te verlenen tot de community, de community niet aan derden ter beschikking te stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Moms meet Moms. Evenmin is het gebruiker verboden om technische voorzieningen die bedoeld zijn om de community te beschermen te (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 5. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten in de community, waaronder onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten berusten uitsluitend bij Moms meet Moms, dan wel bij de licentiegevers van Moms meet Moms.
 6. Moms meet Moms verleent Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de community binnen het kader van de door Moms meet Moms geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de community te gebruiken voor andere doeleinden.
 7. Moms meet Moms heeft de community met de grootste zorg samengesteld. Moms meet Moms kan echter niet garanderen dat de community altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en actueel is. Moms meet Moms behoudt zich te allen tijde het recht voor de community (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 8. In aanvulling op het bepaalde in 14 van deze algemene voorwaarden, kan Moms meet Moms niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de community, tenzij de schade of letsel het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Moms meet Moms.
 9. Gebruiker vrijwaart Moms meet Moms voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de community.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Moms meet Moms community van Moms meet Moms worden aangeboden is gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hallo@momsmeetmoms.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Moms meet Moms de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Moms meet Moms zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 20 – Wijzigingen

Moms meet Moms heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Moms meet Moms community inzien.

Artikel 21 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Moms meet Moms en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.