Privacyverklaring

Moms meet Moms is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65659503 en is gevestigd aan de Joubertstraat 72 (2806GG) te Gouda, hierna: Moms meet Moms. Moms meet Moms is de aanbieder van de Moms meet Moms applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Moms meet Moms applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze privacyverklaring. In dit document wordt uitgelegd hoe Moms meet Moms omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Moms meet Moms de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Moms meet Moms, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Moms meet Moms, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Moms meet Moms verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Moms meet Moms verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten/activiteiten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Moms meet Moms worden persoonsgegevens verwerkt. Moms meet Moms verwerkt uitsluitend gegevens die Moms meet Moms noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Moms meet Moms bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.momsmeetmoms.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Moms meet Moms biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moms meet Moms kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Door onze voorwaarden te accepteren geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Moms meet Moms verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Moms meet Moms deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Op Moms meet Moms kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

● De boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Moms meet Moms neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt die naangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Moms meet Moms behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Moms meet Moms aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Moms meet Moms voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

● Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

● Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

● Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

● Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Moms meet Moms via hallo@momsmeetmoms.nl.

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Moms meet Moms, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Moms meet Moms over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

● Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Moms meet Moms staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Moms meet Moms met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via hallo@momsmeetmoms.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Moms meet Moms u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Moms meet Moms zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.

Huddle

Moms meet Moms maakt gebruik van diensten van derden te weten een community & mobiele applicatie van Huddle. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Moms meet Moms naar het privacybeleid van Huddle.

Wijzigingen privacyverklaring

Moms meet Moms kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogt